Quy trình hoạt động và pháp lý của loại hình ký gửi nhà đất

Hỏi: Tôi muốn hỏi về quy trình hoạt động và các vấn đề pháp lý liên quan của loại hình “Nhận ký gửi bất động sản”, đặc biệt là loại hình ký gửi nhà đất. Xin cảm ơn.

hoang.hai.tran.dang.92@…

Trả lời:

Về câu hỏi của bạn, luật sư Phạm Thị  Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An trả lời như sau:

Luật kinh doanh bất động sản quy định rằng: Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi.

kyguinhadatlagi1 152 6ba3
Tìm hiểu về quy trình hoạt động và pháp lý của loại hình ký gửi nhà đất

Như vậy, chỉ những hoạt động nêu trên được coi là kinh doanh bất động sản. Vài năm gần đây, hoạt động ký gửi nhà đất mới bắt đầu xuất hiện. Có thể hiểu đơn giản hoạt động này giống như hình thức chuyển nhượng bất động sản thông qua sàn giao dịch theo Luật Kinh doanh bất động sản tại Điều 70. Cụ thể, nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản gồm:

1. Thực hiện việc giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

2. Tổ chức việc bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; giới thiệu, niêm yết, cung cấp công khai thông tin về bất động sản cho các bên tham gia có nhu cầu giao dịch; kiểm tra giấy tờ về bất động sản bảo đảm đủ điều kiện được giao dịch; làm trung gian cho các bên trao đổi, đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

Về quyền của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản, Điều 70 quy định rõ:

1. Yêu cầu khách hàng cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản được đưa lên sàn giao dịch bất động sản.

2. Từ chối đưa lên sàn giao dịch bất động sản các bất động sản không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

3. Được thu phí dịch vụ của khách hàng có bất động sản được đưa lên sàn giao dịch bất động sản.

4. Yêu cầu khách hàng bồi thường thiệt hại do lỗi của khách hàng gây ra.

5. Các quyền khác trong hợp đồng.

Thông tư 11/2015/TT-BXD quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản tại Điều 26. Hoạt động của sàn giao dịch bất động sản:

1. Nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản theo quy định tại Điều 70 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.

2. Sàn giao dịch bất động sản phải công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.

3. Sàn giao dịch bất động sản có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ pháp lý của bất động sản trước khi đưa vào kinh doanh tại sàn, nếu đủ điều kiện giao dịch mới được giới thiệu cho khách hàng. Sàn giao dịch bất động sản chịu trách nhiệm trước khách hàng và trước pháp luật về thông tin đã cung cấp cho khách hàng.

4. Các hoạt động dịch vụ của sàn giao dịch bất động sản phải được thực hiện thông qua hợp đồng.

5. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản thực hiện theo quy định tại Điều 71, 72 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất động sản thực hiện theo quy định tại Điều 73 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.

6. Sàn giao dịch bất động sản có trách nhiệm lập báo cáo hàng tháng về tình hình giao dịch qua sàn (theo mẫu tại Phụ lục 13 của Thông tư này). Báo cáo được gửi trước ngày 05 của tháng sau về Sở Xây dựng địa phương và Bộ Xây dựng.

7. Sàn giao dịch bất động sản có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền, báo cáo về phòng chống rửa tiền theo quy định của pháp luật về Phòng chống rửa tiền.

Như vậy, nếu khách hàng có nhu cầu chuyển nhượng bất động sản thông qua sàn giao dịch thì cần cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản sẽ đưa lên sàn, đồng thời phải nộp phí dịch vụ. Sau khi nhận hồ sơ, sàn giao dịch bất động sản có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý của bất động sản trước khi đưa vào kinh doanh tại sàn và giới thiệu cho khách hàng nếu bất động sản đủ điều kiện. Sàn giao dịch bất động sản chịu trách nhiệm về thông tin đã cung cấp cho khách hàng. Các hoạt động dịch vụ của sàn giao dịch bất động sản đều phải được thực hiện thông qua hợp đồng.

Theo CafeLand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *